xdays

CMD更改多个文件夹的系统属性

June 05, 2010

@echo off
for /d /r %%a in (*) do attrib -s "%%a"
pause

这个批处理放在哪运行,就把哪当前的所有子目录去掉系统属性..

在 cmd 命令提示符下(对当前命令提示符的目录进行操作)

for /d /r %a in (*) do attrib -s "%a"